RPH PSK TAHUN 6


Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran                       : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Tahun                                    : 6 Bijak
Topik                                      : Hidup bersama di sekolah dan masyarakat.
Tajuk                                      : Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran
·         Harta benda sekolah
·         Kemudahan awam
Masa                                      : 60 minit.
Hasil pembelajaran
        (objektif)                    :

Pada akhir pembelajaran murid dapat,
      i.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat.
     ii.        Menghuraikan sekurang-kurangnya satu cara menghargai dan menjaga kemudahan awam dan kawasan persekitaran.
   iii.        Melakonkan tanggungjawab masyarakat dalam menjaga kawasan persekitaran.

Pendekatan pengajaran   :

Deduktif , kemahiran berfikir
Kaedah dan teknik pengajaran                        :

      i.        Kecerdasan pelbagai :
-       Kinestetik
-       Verbal- linguistik
-       Intrapersonal
-       Interpersonal
-       Visual ruang
    ii.        Koperatif                    
   iii.        Lakonan


Penyerapan ilmu               :

      i.        Murid menyedari kepentingan menjaga hak bersama harta benda awam.
    ii.        Meningkatkan kesedaran untuk menghargai melibatkan diri dalam menjaga kemudahan awam.
Penerapan nilai                 :
      i.        Kerjasama
    ii.        Berbangga
   iii.        Menghargai
   iv.        Tanggungjawab

Unsur-unsur patriotisme :

      i.        Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam.
    ii.        Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran.
Kemahiran Generik          :
KBKK


Kecerdasan Pelbagai       :

-       Kemahiran merumus
-       Kemahiran menghubungkait

      i.        Kinestetik
    ii.        Verbal-linguistik
   iii.        Interpersonal
   iv.        Intrapersonal
    v.        Visual ruang

Bahan Bantu Mengajar    :

 Video, Kertas edaran, 1 laptop, projector LCD, buku rujukan, MS. Power Point.

Pengetahun sedia ada     :

Murid mengetahui bahawa terdapat banyak kemudahan dan perkhidmatan awam di sekeliling mereka terutamanya di kawasan sekolah.

Langkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti P&P
Catatan

Set induksi
( 5 minit )

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran :
-     Harta benda sekolah
-     Kemudahan awam

1)    Guru menunjukkan video tayangan berkaitan dengan gejala vandalisme .
2)    Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang dipertontonkan tadi.
3)    Murid memberi respon terhadap soalan guru.

Bahan Bantu Mengajar:
Video, Laptop, LCD.

KBKK :
-      Kemahiran menghubungkait

Kecerdasan pelbagai:
-       Interpersonal
-       Intrapersonal


Langkah 1
( 10 minit )

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran :
-     Harta benda sekolah
-     Kemudahan awam

1)    Guru memberi penerangan secara terperinci tentang tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran menggunakan MS power point.
2)    Murid mendengar penerangan guru.
3)    Murid mencatat nota-nota penting di dalam buku.

Bahan Bantu Mengajar :
Buku rujukan, laptop LCD.

KBKK :
-       Kemahiran merumus

Kecerdasan pelbagai:
-      Intrapersonal
-      interpersonal

Langkah 2
( 10 minit )

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran :
-     Harta benda sekolah
-     Kemudahan awam

1)    Guru meminta setiap murid menyenaraikan kepentingan-kepentingan menjaga harta benda awam di sekolah dan di tempat lain.
2)    Murid menyenaraikan kepentingan menjaga harta benda awam.
3)    Guru meminta beberapa orang murid untuk membentangkan hasil tugasan di hadapan kelas secara lisan.

Media pengajaran :
Buku rujukan,

KBKK :
Kemahiran menghubungkait

Kecerdasan pelbagai :
-       Intrapersonal
-       Verbal-linguistik

Penerapan nilai :
Menghargai.

Unsur patriotisme :
Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran.

Langkah 3
( 10 minit )

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran :
-     Harta benda sekolah
-     Kemudahan awam

1)    Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
2)    Guru menugaskan setiap kumpulan menyenaraikan jenis kemudahan awam dan menghuraikan cara menjaga dan menghargai kemudahan awam tersebut. Setiap kumpulan dibahagikan kepada empat tajuk yang berlainan iaitu :
      i.        di dalam kelas
    ii.        di kawasan perumahan
   iii.        di taman permainan
   iv.        di kawasan sekolah
3)     Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan mengenai jenis kemudahan awam dan cara menjaganya mengikut tajuk yang diberikan sambil merujuk buku rujukan dan nota yang dicatat semasa penerangan guru dalam langkah 1.
4)    Guru meminta setiap wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan.
5)    Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan kumpulan.


Media pengajaran :
Buku rujukan, kertas edaran.

KBKK :
-       Kemahiran menghubungkaitkan

Kecerdasan pelbagai :
-       Interpersonal
-       Intrapersonal
-       Verbal-linguistik

Koperatif

Penerapan nilai :
-       Kerjasama,
-       berbanga
-       menghargai

Unsur patriotisme :
  i.    Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam.
ii.   Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran.

Langkah 4
( 20 minit )

Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran :
-     Harta benda sekolah
-     Kemudahan awam


1)    Dalam kumpulan yang sama, guru menugaskan setiap kumpulan untuk membuat lakonan ringkas tentang tanggungjawab dan tindakan masyarakat dalam menjaga kemudahan awam jika terlihat aktiviti vandalisme berlaku di hadapan mata.
2)    Setiap kumpulan diberikan situasi yang berlainan mengikut tajuk di langkah 3 iaitu :
      i.        di dalam kelas
    ii.        di kawasan perumahan
   iii.        di taman permainan
   iv.        di kawasan sekolah

3)    Murid-murid berbincang bersama ahli kumpulan untuk membuat lakonan di hadapan kelas berdasarkan situasi yang diperolehi.
4)    Murid-murid membuat lakonan di hadapan kelas.


KBKK :
-       Kemahiran menghubungkait.

Kecerdasan pelbagai :
-       Interpersonal
-       Intrapersonal
-       Verbal-linguistik
-       Visual ruang
-       Kinestetik

Koperatif

Penerapan nilai :
-       Kerjasama,
-       berbanga
-       menghargai
-       tanggungjawab

Unsur patriotisme :

 i.        Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam.
ii.        Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran.

Penutup
( 5 minit )

Rumusan dan refleksi.

Guru membantu murid membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari ini dengan menyuruh murid membayangkan keadaan yang akan berlaku jika semua orang tidak menjaga harta benda awam dengan baik.

KBKK:
-       Kemahiran merumus

Kajian Masa Depan.